O projekcie

Projekt "Zmiana na lepsze” jest realizowany przez  Fundację Centrum Rozwiązań Biznesowych w partnerstwie z Fundacją Polskiej Akademii Nauk w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

Celem głównym projektu jest włączenie społeczne i aktywizacja zawodowa 60 (36 Kobiet, 24 Mężczyzn) osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  woj. Lubelskiego do 30.09.2020 r.

 

Szczególnie zapraszamy:

  • osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
  • osoby lub rodziny korzystające z POPŻ,
  • osoby zamieszkujące w gminach, na terenie których odsetek osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa jest wyższy niż średnia dla województwa lubelskiego
  • osoby z terenów wiejskich
  • osoby w wieku 45+

 

Okres realizacji projektu: od 1 stycznia 2019 r. do 30 września 2020 r.

Teren realizacji projektu: Całe województwo Lubelskie

 

Planowane rezultaty (efekty) do osiągnięcia w projekcie po jego zakończeniu:

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 48 osób

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 27 osób

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) -  10 osób

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Script logo