Rekrutacja

Rekrutacja będzie otwarta i prowadzona od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 maja 2019 r. Prowadzona będzie w oparciu o Regulamin rekrutacji. Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu (adres biura podany w zakładce kontakt) lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznie, telefonicznie, a także za pośrednictwem bezpośredniego spotkania z pracownikiem biura projektu (dogodne dla osoby z niepełnosprawnościami). Pracownik będzie docierał indywidualnie do miejsc zamieszkania osoby z niepełnosprawnościami. Każdy z potencjalnych uczestników będzie musiał dostarczyć komplet uzupełnionych dokumentów rekrutacyjnych złożonych ww. terminie. Dokumenty będą przyjmowane przez cały okres trwania rekrutacji. Złożone w tym terminie dokumenty będą na bieżąco weryfikowane przez Komisję rekrutacyjną pod względem poprawności i kwalifikowalności kandydatów do momentu zamknięcia danej grupy szkoleniowej.

 

Proces rekrutacji przebiegać będzie dwuetapowo:

I ETAP – ocena formalna (dokonywana przez Komisję Rekrutacyjną w metodzie 0-1).
Na tym etapie Komisja Rekrutacyjna zweryfikuje czy złożone dokumenty rekrutacyjne są kompletne i czy spełnione są kryteria uczestnictwa dla Uczestnika tj.:

  • Status osoby z niepełnosprawnościami
  • Zamieszkiwanie województwa lubelskiego
  • Bycie osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

 

II ETAP – ocena merytoryczna. Przydzielanie punktów za kryteria dodatkowe:

  • Osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – 10 pkt,
  • Osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi – 10 pkt,
  • Osoby lub rodziny korzystające z POPŻ – 6 pkt,
  • Zamieszkiwanie w gminach, na terenie których odsetek osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa jest wyższy niż średnia dla województwa lubelskiego – 5 pkt,
  • Osoby z terenów wiejskich – 4 pkt,
  • Osoby w wieku 45+ - 3 pkt

 

UWAGA! Osoby zaliczające się do kilku grup uzyskiwać będą punkty za każdą z grup.

 

W każdym miesiącu rekrutacji zostanie wybranych 12 osób spełniających kryteria i posiadających największą ilość punktów łącznie. W każdej grupie będzie dodatkowo 2 osoby na liście rezerwowej. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telef./mailowo lub listownie.

 

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Formularz zgłoszeniowy do projektu

Ankieta badająca poziom motywacji

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu

Oświadczenie dla przewoźnika

 

Po zakwalifikowaniu kandydata do uczestnictwa w projekcie, Uczestnik/czka podpisują dodatkowo (oświadczenia podpisywane na pierwszych zajęciach):

Oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej

Oświadczenie Uczestnika Projektu o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie Uczestnika Projektu o wyrażenie zgody na publikowanie wizerunku

Kontrakt socjalny

 

UWAGA!: Wszystkie dokumenty w wersji edytowalnej można pobrać tutaj

 

Zapraszamy do skorzystania z naszego formularza zgłoszeniowego online

>>>Formularz online<<<

Script logo