Uczestnicy

 

Projekt skierowany jest do 60 osób (36 kobiet, 24 mężczyzn) z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym spełniających wszystkie warunki:

  • miejsce zamieszkania: Całe województwo Lubelskie
  • posiadanie statusu osoby z niepełnosprawnościami
  • bycie osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

 

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:

  • osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
  • osoby lub rodziny korzystające z POPŻ,
  • osoby zamieszkiwanie w gminach, na terenie których odsetek osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa jest wyższy niż średnia dla województwa lubelskiego
  • osoby z terenów wiejskich
  • osoby w wieku 45+
Script logo