Usługi

W ramach projektu realizowane będą następujące usługi:

 

1. Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników/czek projektu(4 godziny/osoba) – każdy z Uczestników Projektu zostanie objęty diagnozą indywidualnych potrzeb i potencjałów w celu przygotowania i realizacji wsparcia w oparciu o stworzoną ścieżkę reintegracji.

2. Blok miękkich kompetencji społecznych. Każdy z uczestników odbędzie wymienione poniżej wsparcie:

  • Poradnictwo psychologiczno-społeczne (8h/osoba), przykładowe zagadnienia poruszane podczas wsparcia: nabycie podstawowych umiejętności społecznych w tym umiejętności skutecznej komunikacji, rozwiązywania konfliktów, współpracy, motywowania do podjęcia zmian w życiu itp.
  • Grupowy trening kompetencji i umiejętności społecznych (48h na grupę/12 osób w grupie), przykładowe zagadnienia poruszane podczas wsparcia: rozwój i doskonalenie umiejętności interpersonalnych niezbędnych w przeciwstawianiu się sytuacji bezradności i wykluczeniu społecznemu, budowanie poczucia własnej wartości, nauczenie się podstawowych zasad komunikacji interpersonalnej itp.

3. Blok miękkich kompetencji zawodowych. Każdy z uczestników w grupie odbędzie wymienione poniżej spotkanie:

  • Warsztat zawodowych kompetencji interpersonalnych (12 osób w grupie/16h), przykładowe zagadnienia poruszane na spotkaniu: poznanie siebie samego i swoich potrzeb, kształtowanie umiejętności formułowania celów życiowych i zawodowych, budowanie poczucia własnej wartości itp.
  • Rynek pracy i warsztat edukacyjny (12 osób w grupie/16h), przykładowe zagadnienia poruszane na spotkaniu: poruszanie się po rynku pracy, pisanie CV, budowanie kluczowych zasobów takich jak: doświadczenie zawodowe, umiejętności społeczne, wiedza i inteligencja emocjonalna.
  • Warsztat autoprezentacji (12 osób w grupie/16h), przykładowe zagadnienia poruszane na spotkaniu: podniesienie umiejętności interpersonalnych Uczestnika Projektu w zakresie tworzenia własnego wizerunku podczas rozmowy kwalifikacyjnej, uświadomienie roli jaką pełni autoprezentacja, uzyskanie wiedzy dotyczącej technik autoprezentacyjnych itp.

4. Szkolenia/Kursy podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe. Każdy z uczestników będzie mógł odbyć jedno z poniżej wybranych szkoleń zawodowych:

  • Spawacz, Kierowca samochodu ciężarowego, Operator obrabiarek,  Fryzjer, Florysta, Kucharz, Kelner, Dekarz, Brukarz, Betoniarz, Wizażysta, Pracownik biurowy,
  • Inne szkolenia dostosowane do potrzeb rynku pracy i zdiagnozowanych potrzeb szkoleniowych Uczestników

5. Staże zawodowe (3 miesiące/osoba) – każdy z 60 uczestników projektu odbędzie trzymiesięczne staże zawodowe. Staże zawodowe dobierane będą względem predyspozycji każdego z uczestników oraz zgodne z IPD i posiadanymi dotychczas kwalifikacjami i kompetencjami, w celu zdobycia doświadczenia zawodowego. Uczestnicy po zakończeniu stażu zawodowego otrzymają zaświadczenie z opinią pracodawcy.

6. Pośrednictwo pracy (8h/osoba) – Celem jest wsparcie w zakresie poszukiwania pracy oraz znalezienia zatrudnienia zgodnie z posiadanymi i nabytymi kwalifikacjami, kompetencjami.

Dla wszystkich osób biorących udział w projekcie przewidziane jest:

•    stypendium szkoleniowe (6,65 zł /h brutto)1
•    stypendium stażowe (999,42 zł brutto/ miesiąc)1
•    zwrot kosztów dojazdu
•    wyżywienie, poczęstunek podczas zajęć
•    bezpłatne formy wsparcia (indywidualne poradnictwo, szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy)
•    profesjonalną i doświadczoną kadrę specjalistów prowadzących zajęcia
•    materiały piśmiennicze (długopis, notatnik),
•    materiały dydaktyczne (podręcznik).
•    zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
•    zaświadczenie o ukończeniu staży
•    pokrycie kosztów egzaminów
•    pokrycie kosztów badań lekarskich

1 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy, oraz art.72 ust. 1 pkt. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Script logo